سفره عقد و مزون لباس عروس

ایران کسباستان  کرمانشاه